Adatkezelési

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Veteményem Korlátolt Felelősségű Társaság „Adatkezelő vagy Társaság” elkötelezett a személyes adatok minél magasabb szintű védelme iránt, ezért megteszi a megfelelő és szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése során a vonatkozó jogszabályok előírásai maradéktalanul érvényesüljenek.

A jelen tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy az Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), illetve a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú Rendelete (továbbiakban: Rendelet vagy GDPR) követelményeinek érvényesülését ,a személyes adatok kiemelt védelmével kapcsolatos elkötelezettségét szem előtt tartva egyszerű és átlátható információval szolgáljon Ügyfelei személyes adatai kezelésének részleteiről, arról, hogy milyen adatokat gyűjtünk és azokat milyen célból, hogyan és mennyi ideig kezeljük, illetve tároljuk, valamint, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban milyen jogok illetik meg Önöket és azokat hogyan gyakorolhatják.

A Tájékoztató a Társaság által a hobbi kertészkedéssel összefüggésben nyújtott szolgáltatások teljesítése, kertészkedéssel felmerülő kérdések megválaszolása, támogatások nyújtása, termékek, illetve a szolgáltatások teljesítése kapcsán megjelenő ügyfelekre vonatkozó bármely személyes adat kezelésére terjed ki.

 1. Ki kezeli a személyes adatokat?

 

Adatkezelő neve

Veteményem Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely

3300 Eger, Mátyás király út 115.

Telephely:

 

Elérhetőség

[email protected]

Honlap

www. vetemenyem.hu

Cégjegyzékszám

10-09-039051

 1. Alapfogalmak

adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége.

bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy; azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

közös adatkezelő: az az adatkezelő, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - az adatkezelés céljait és eszközeit egy vagy több másik adatkezelővel közösen határozza meg, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket egy vagy több másik adatkezelővel közösen hozza meg és hajtja végre vagy hajtatja végre az adatfeldolgozóval;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

közvetett adattovábbítás: személyes adatnak valamely harmadik országban vagy nemzetközi szervezet keretében adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére továbbítása útján valamely más harmadik országban vagy nemzetközi szervezet keretében adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére történő továbbítása;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján;

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége

érintett jogai: jogosult arra, hogy az adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon, kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa, kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse, kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza, kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő törölje.

adatkezelés jogalapja: a Társaság személyes adatokat kizárólag abban az esetben kezelheti az érintett személyes adatait, ha ahhoz az érintett kifejezett hozzájárulását adta a személyes adatainak a kezeléséhez, vagy az adatkezelés szerződéses kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

megfelelő tájékoztatás: az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező, továbbá egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire.

tiltakozás: az érintett arra vonatkozó nyilatkozata, amellyel személyes adatainak a kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri

adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszervezése, módosítása és megsemmisítése elleni műszaki és szervezési megoldások rendszere.

célhoz kötött adatkezelés: személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés során biztosítani kell, hogy az adatok pontosak, teljesek és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészek legyenek, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen.

 1. Adatvédelmi Tisztviselő

A Társaság a személyes adatok védelmének biztosítása érdekében adatvédelmi tisztviselőt nevez ki, akinek az elérhetősége a következő:      

Név

Dinga Szabolcs

Postacím

3300 Eger, Mátyás király út 115.

E-mail cím

[email protected]

 

 1. Milyen adatokat kezelünk, milyen célból és milyen jogalapon?

Felhasználóink személyes adatainak gyűjtése és kezelése elengedhetetlen annak érdekében, hogy a Társaságunk az előírást tartalmazó jogszabályból eredő, jogi kötelezettségeinket teljesíteni, jogi igényeinket érvényesíteni tudjuk. Felhasználóink személyes adatait a szolgáltatások nyújtása, illetve teljesítése érdekében továbbá annak érdekében is, hogy esetleges kéréseket, kérelmeket teljesíteni tudjuk kezeljük.

Regisztráció alkalmával a Felhasználónak meg kell adnia a nevét, elektronikus levelezési címét. A Felhasználó a regisztrációt követően jogosult lesz a https:// app.vetemenyem.hu/kezdolap oldalon hozzáférni olyan adatbázisokhoz, amelyek elősegítik a hobbikertészkedést.

A „Kert tervező” fül alatt a Felhasználó jogosult feltölteni a saját kertjéről fotókat, mely alapján bekerül az adatbázisba, és a feltöltött fotó segítségével a Felhasználók ötleteket, információkat adhatnak egymásnak.

A „Bolt” fül alatt a Felhasználónak lehetősége nyílik arra, akár regisztrációval vagy anélkül, hogy a webshopban az általa kiválasztott termékeket berakja a kosárba, majd azokat megvásárolja. A vásárlás során, regisztráció esetén a Felhasználónak meg kell adni a nevét, elektronikus levelezési címét, szállítási címét, számlázási adatait. Abban az esetben, ha a Felhasználó regisztráció mellett adja le a rendelését, lehetősége nyílik arra, hogy feliratkozzon a meghatározott időközönként érkező .

Felhasználóink személyes adatait kizárólag az adatgyűjtés eredeti céljának megfelelően kezeljük, azokat nem használjuk fel további másodlagos célokra. A Társaság az alábbi célok érdekében gyűjti, kezeli, használja fel, tárolja vagy kezeli Felhasználóink adatait:

 1. szerződés megkötése
 2. szolgáltatás nyújtása
 3. termékek kiszállítása
 4. tanácsadás, döntéstámogatás
 1. Meddig őrizzük meg az adatokat?

A Társaságnál a személyes adatok kizárólag az alábbi ideig kerülnek tárolásra:

 1. a) a jogos cél eléréséhez szükséges ideig, amely érdekében a személyes adatot kezelik;
 2. b) az alkalmazandó jogi előírás teljesítéséhez szükséges ideig.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében a személyes adatok a hozzájárulás visszavonásáig, illetve jogszabály által meghatározott cél teljesüléséig kerülnek kezelésre.

 1. Ki férhet hozzá a személyes adatokhoz?

A Társaság a személyes adatok védelme érdekében megfelelő szervezeti és technikai intézkedéseket tesz. A személyes adatokhoz kizárólag megfelelő hozzáférési jogosultsággal rendelkező munkatársaink férhetnek hozzá. Minden szükséges intézkedést megteszünk Felhasználóink személyes adatainak védelme, valamint a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás megakadályozása érdekében.

 1. Adatfeldolgozás

Felhasználóink személyes adatainak kezelése során az adatok más személyekkel történő megosztása válhat szükségessé. Adatfeldolgozónak minősül a könyvelő, a weblap-tárhely szolgáltató, illetve a futárszolgálat.

Az adatfeldolgozók tevékenységük ellátása során bizonyos esetekben hozzáférhetnek Ügyfeleink személyes adataihoz és jogosultak azokat megismerni. A Társaság az adatfeldolgozókkal külön adatfeldolgozási szerződést köt a személyes adatok megfelelő védelme érdekében.

Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységek

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás: webtárhely adatok feldolgozása

Az adatfeldolgozó megnevezése: Heroku, Salesforce.com inc.

Az adatfeldolgozó elérhetőségei

 415 Mission Street
Suite 300
San Francisco, CA
94105

Telefonszám: 00 353 1 440 3500

E-mail cím: nem nyilvános

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás: webtárhely adatok feldolgozása

Az adatfeldolgozó megnevezése: DigitalOcean LCC.

Az adatfeldolgozó elérhetőségei

101 Avenue of the Americas 10th Floor New York, NY 10013 United States

Telefonszám: 1-347-903-7918

E-mail cím: [email protected]

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás: webtárhely adatok feldolgozása

Az adatfeldolgozó megnevezése: Tárhely.eu Kft.

Az adatfeldolgozó elérhetőségei

Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14, 1097

Telefonszám: +36 1 789 2 789

E-mail cím: [email protected]

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás: webtárhely, és e-commerce szolgáltatás

Az adatfeldolgozó megnevezése: Unas Online Kft.

Az adatfeldolgozó elérhetőségei

Sopron, Kőszegi út 14, 9400

Telefonszám: (06 99) 200 200

E-mail cím: [email protected]  

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta Zrt.

Az adatfeldolgozó székhelye: Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-1-767-8200

Az adatfeldolgozó e-mail címe: [email protected]

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve: Veteményem Korlátolt Felelősségű Társaság

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: 3300 Eger, Mátyás király út 115.

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég telefonszáma: +36-30/9657-357

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe: vetemenyem [kukac]gmail.com

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mailcímét a hírlevél küldéshez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.

Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatfeldolgozó megnevezése: MEYER & LEVINSON Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: H-1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. II. emelet

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 445 1 445 

Az adatfeldolgozó e-mail címe: [email protected]

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli

 1. Az Ön jogai

Az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően Ön – bizonyos feltételek fennállása esetén – jogosult:

 • a személyes adataihoz hozzáférést kérni;
 • a személyes adatai helyesbítését kérni;
 • a személyes adatai törlését kérni;
 • a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni;
 • adathordozhatóság biztosítását kérni;
 • tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen; illetve
 • visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását.

A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Kérelme összetettségét, illetve kérelmei számát figyelembe véve az említett határidő szükség esetén további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról annak okai megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt. A jelen pontban foglalt jogokkal kapcsolatos kérelmek alapján nyújtott információk, valamint a kérelem teljesítése az Ön számára díjmentes. Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy amennyiben kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó úgy méltányos összegű adminisztratív díjat számíthatunk fel a kérelmében foglaltak teljesítésével kapcsolatban, vagy megtagadhatjuk a kérelme alapján történő intézkedést, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést Ismétlődőnek kell tekinteni az azonos tárgyban három hónapon belül benyújtott kérelmeket.

 1. Jogorvoslati lehetőségek

 

 • A felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtása

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogait, akkor jogosult panaszt benyújtani a Társasághoz vagy közvetlenül a felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36 1 391 1400; e-mail: [email protected]).

 • Bírósághoz fordulás

Amennyiben a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a hozzájuk benyújtott panaszával, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, vagy Ön úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogait, jogosult bírósághoz fordulni.

Ebben az esetben a felügyeleti hatósággal szembeni bírósági eljárást a Fővárosi Törvényszék vagy a szokásos tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt kell megindítani.

 1. számú melléklet – adatvagyon leltár

Adatbiztonsági intézkedések

Papír alapon kezelt adatok biztonságát az adatkezelő úgy védi, hogy csak az arra jogosultak (alkalmazottak, ügyvezető) férjenek hozzá. Velük titoktartási szerződést kötöttünk.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 1. A Cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A Cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A Cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

Az így elküldött Cookie-k felhasználása a következő: a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen Cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a https:// app.vetemenyem.hu/kezdolap webhelyén.

Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a Google vagy más szolgáltatók a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítsen böngészőjébe egy blokkoló kiegészítőt.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új Cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

A Cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt Cooki e-k főbb jellemzői:

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

Korhatáros tartalom cookie: Ezek a sütik a korhatáros tartalom jóváhagyásának tényét és azt rögzítik, hogy az érintett 18 éven felüli, élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató. Élettartamuk 60 nap.

Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzített az utoljára megtekintett kategóriát. Élettartama 60 nap.

Ajánlott termékek cookie: Az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt termékek listáját rögzíti. Élettartama 60 nap.

Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.

 Intelligens ajánlat cookie: Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e már az oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap.

Kiléptetés cookie: Az opció szerint 90 nap után kilépteti a rendszer a látogatót. Élettartama 90 nap.

Backed azonosító cookie: Az oldalt kiszolgáló backed szerver azonosítója. Élettartama a böngésző bezárásáig tart.

Amennyiben Ön nem fogadja el a Cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

 1. Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11
 2.  Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer
 3.  Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en